W jaki sposób złożyć TPR?

W ostatnich latach przepisy odnośnie cen transferowych uległy istotnym zmianom. Informację za 2019 roku wszyscy zobowiązani podatnicy będą musieli złożyć w formacie TPR. Konieczne jest dostosowanie się do nowej struktury raportowania.
Kategoria

TPR

Tematyka

Data publikacji

09 września, 2020

W jaki sposób złożyć TPR?

W ostatnich latach przepisy odnośnie cen transferowych uległy istotnym zmianom. Informację za 2019 rok wszyscy zobowiązani podatnicy będą musieli złożyć w formacie TPR. Konieczne jest dostosowanie się do nowej struktury raportowania.

Na podstawie przepisów ustaw CIT i PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., podmioty powiązane, obowiązane do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub te, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji dla transakcji krajowych, podlegają obligatoryjnemu raportowaniu TPR.

Zgodnie z nowymi przepisami regulującymi obowiązki podatkowe w zakresie cen transferowych, informacja o cenach transferowych, tj. TPR, składana jest do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w ustawowym terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Elektroniczna forma informacji o cenach transferowych ma na celu ułatwienie podatnikom jej składania oraz, z drugiej strony, umożliwienie organom efektywnej analizy złożonych informacji, która zapewni m.in. większą efektywność typowania podatników do kontroli.

Struktury logiczne dokumentów elektronicznych TPR-P i TPR-C

W sierpniu 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało poprawioną wersję struktur logicznych TPR, tj. wzorów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

W oparciu o te struktury, podmiot powiązany zobowiązany jest odpowiednio przygotować informację o cenach transferowych, a następnie, przesłać ją do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Deklaracje TPR można przygotować i przesłać za pomocą:

Formularz interaktywny

W celu złożenia informacji o cenach transferowych z wykorzystaniem formularza interaktywnego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, należy w pierwszej kolejności pobrać formularz z Portalu Podatkowego, z zakładki e-Deklaracje.

Pobrany formularz należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając do serwisu e-Deklaracje. Należy przy tym pamiętać o pobraniu i zapisaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

W celu opatrzenia formularza podpisem kwalifikowanym i przesłania go do Krajowej Administracji Skarbowej, należy zainstalować oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, a następnie pobrać ze strony Ministerstwa Finansów i zainstalować wtyczkę (plug-in) do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania i składania interaktywnych formularzy i podań zostały zaprezentowane w instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie Ministerstwa.

Oprogramowanie komercyjne

Dzięki temu, że Ministerstwo Finansów publikuje – poza formularzami interaktywnymi – również struktury logiczne deklaracji podatkowych, producenci oprogramowania, w tym deweloperzy systemów finansowo księgowych lub innego oprogramowania interfejsowego, mogą tworzyć aplikacje, umożliwiające przesyłanie oraz automatyczne podpisywanie
e-Deklaracji bezpośrednio z poziomu oprogramowania.

W celu złożenia TPR w ten sposób, należy wypełnić deklarację z wykorzystaniem aplikacji, zgodnej ze specyfikacją wymaganą przez Ministerstwo Finansów, a następnie podpisać ją podpisem kwalifikowanym oraz przesłać dokument – za pośrednictwem oprogramowania – do systemu e-Deklaracje. Odpowiednio przygotowany program ma bowiem w założeniu wygenerować – w oparciu o udostępnioną przez Ministerstwo Finansów strukturę logiczną deklaracji TPR – plik .xml, w którym podmiot powiązany przekaże Szefowi KAS wszystkie wymagane informacje.

Jak w przypadku poprzedniej metody, należy przy tym pamiętać o pobraniu i zapisaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

W kontekście stopnia skomplikowania informacji, które należy zaprezentować w deklaracji TPR, warto zwrócić uwagę na fakt, iż głównym celem podmiotów komercyjnych, przygotowujących oprogramowanie, mające na celu wsparcie podatnika w wypełnieniu TPR, jest ułatwienie podatnikowi tego procesu.

Wypełnianie formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest bowiem procesem wyjątkowo żmudnym i nastręcza wielu problemów, zarówno w kontekście wątpliwości merytorycznych związanych ze sposobem jego wypełnienia, jak i problemów technicznych, wynikających z niedociągnięć formularzy przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Naprzeciw takiego rodzaju problemom wychodzi TPR Assisstant – przygotowywane przez KPMG narzędzie, służące wypełnieniu raportu TPR, w sposób umożliwiający obejście niedoskonałości formularza opublikowanego przez Ministerstwo. TPR Assisstant umożliwia podmiotowi zobowiązanemu do raportowania TPR wypełnienie deklaracji za pośrednictwem internetowej aplikacji, przeprowadzając użytkownika krok po kroku, przez wszystkie elementy sprawozdania.

Kto może podpisać TPR?

Do złożenia TPR jako deklaracji podatkowej zobowiązany i uprawniony jest sam podmiot powiązany. W związku z tym, zasadniczo, deklaracja podpisywana jest zgodnie z regułami reprezentacji funkcjonującymi w przedsiębiorstwie danego podatnika. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej, podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest natomiast wyznaczony wspólnik.

Ponadto, dopuszczalne jest złożenie podpisu pod deklaracją przez osobę upoważnioną. Najczęściej, w praktyce gospodarczej, tego rodzaju dokumenty podpisuje bowiem pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – zazwyczaj będzie to księgowa lub inna osoba, która bierze udział w prowadzeniu ksiąg podatkowych podmiotu.

Należy jednak pamiętać o tym, że – aby takie pełnomocnictwo było skuteczne – podatnik powinien złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym, na formularzu UPL-1, najpóźniej w dniu złożenia danej deklaracji.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej