Sankcje karnoskarbowe dotyczące TPR

Raportowanie TPR umożliwi fiskusowi m.in. przeprowadzanie analiz ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych. Niedopełnienie nowych obowiązków związanych ze składaniem informacji wiąże się z wysokimi sankcjami karnoskarbowymi.
Kategoria

TPR

Tematyka

Data publikacji

09 września, 2020

Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

Sankcje za niedopełnienie obowiązków zostały wprowadzone przez ustawodawcę do odrębnego, nowego przepisu ustawy KKS. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, o której mowa w przepisach ustaw CIT i PIT, albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą informację, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca powyższego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Na co warto zwrócić uwagę?

Odpowiedzialność karnoskarbowa związana z TPR może wystąpić niezależnie od tego, czy niewykonanie obowiązku skutkowało narażeniem przez podatnika podatku na uszczuplenie. Tym samym, podatnik może odpowiadać za niedopełnienie obowiązków związanych z TPR nawet wówczas, gdy co prawda warunki transakcji z podmiotami powiązanymi zostały ustalone na warunkach rynkowych, ale podatnik nie złożył oświadczenia w sposób przewidziany przepisami ustaw CIT i PIT.

Co istotne, w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, odpowiedzialność karnoskarbowa spoczywa zasadniczo na osobach fizycznych. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada bowiem osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi (w szczególności finansowymi) podmiotu. Krąg osób, które mogą ponosić odpowiedzialność w związku z niedopełnieniem obowiązków spoczywających na osobach prawnych, jest zatem dość szeroki.

Wysokość kar grzywny

Wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jednocześnie, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W przypadku czynu zabronionego, związanego z niedopełnieniem obowiązków odnoszących się do TPR, maksymalna kara grzywny obliczona w powyższy sposób wynosi 24 960 900 złotych w 2020 roku. Jeżeli zachodzą przesłanki uznania czynu za wypadek mniejszej wagi, maksymalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe to 52 000 złotych.

Nie tylko TPR

Warto zaznaczyć, że sankcje karnoskarbowe związane z przepisami o cenach transferowych dotyczą także m.in. naruszenia przepisów dotyczących składania nowych oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W konsekwencji powyższego, niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem TPR (szczególnie w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji) może wiązać się również z odpowiedzialnością związaną z poświadczeniem w złożonym przez podatnika oświadczeniu informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Ograniczenie ryzyka związanego z sankcjami karnoskarbowymi, dotyczącymi TPR, umożliwia autorskie narzędzie KPMG TPR Assistant.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej