Co to jest TPR?

TPR to nowa forma raportowania najważniejszych informacji o podmiocie powiązanym oraz transakcjach, jakie zawiera on z innymi podmiotami powiązanymi (jednostkami ze swojej grupy kapitałowej, właścicielami, członkami zarządu, zagranicznymi zakładami…) lub podmiotami z rajów podatkowych.
Kategoria

TPR

Tematyka

Data publikacji

03 września, 2020

TPR – od kiedy obowiązuje

Raportowanie TPR wprowadzono razem ze zmianami przepisów ustaw CIT i PIT w zakresie cen transferowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, iż pierwszym rokiem, za który podmioty powiązane (lub podmioty niepowiązane, ale zawierające transakcje z kontrahentami z tzw. rajów podatkowych) mogą mieć obowiązek przygotowania i złożenia informacji TPR, jest ten rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 roku.

Jakie dane należy zaraportować w TPR

Wywiązanie się z obowiązku raportowego w zakresie TPR wymagać będzie zgromadzenia i przekazania administracji podatkowej szeregu szczegółowych danych, powiązanych z treścią lokalnej dokumentacji cen transferowych przygotowywanej przez dany podmiot.

Zgodnie z ustawami CIT i PIT oraz odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi, fiskus wymaga wskazania w TPR między innymi:

  • celu złożenia informacji TPR (złożenie po raz pierwszy / korekta) i okresu, za jaki TPR jest składana,
  • danych identyfikacyjnych podmiotu składającego TPR oraz podmiotu, dla którego TPR jest składana (co będzie istotne na przykład wtedy, gdy TPR będzie składana przez wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej) – obejmujących: pełną nazwę, państwo lub terytorium siedziby lub zarządu, NIP lub inny numer identyfikacyjny, kod PKD przeważającej działalności,
  • ogólnych informacji finansowych podmiotu, dla którego jest składana informacja TPR, w tym wskaźników finansowych mierzących całościową sytuację finansową tego podmiotu, takich jak na przykład marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów czy rentowność kapitału własnego,
  • informacji dotyczących podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, w tym między innymi kategorii transakcji kontrolowanych (np. sprzedaż wyrobów gotowych, świadczenie usługi agencyjnej, wniesienie aportem nieruchomości, restrukturyzacja…), wartości tych transakcji oraz państwa siedziby lub zarządu kontrahenta,
  • informacji dotyczących metod i cen transferowych, takich jak metoda wybrana w celu weryfikacji rynkowości ceny, wysokość tej ceny, waluta i miara, w jakiej ta cena została wyrażona, wskaźnik rentowności (jeżeli wybrana metoda tego wymaga), a także informacji o analizie cen transferowych – np. wskazania źródła danych porównawczych, informacji o stronie badanej, kryteriach selekcji danych porównawczych, korektach tych danych, jak również informacji o wyniku samej analizy (np. przez wskazanie otrzymanego przedziału międzykwartylowego),
  • dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących przekazywanych danych – na przykład informacji o dokonanych korektach cen transferowych.

Warto podkreślić, iż zakres danych przekazywanych w TPR będzie różnił się w zależności od charakteru podmiotu, za który TPR jest składana (inne dane dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, inne dane dla pozostałych podmiotów).

Co istotne, w TPR będzie należało podać dodatkowe dane w przypadkach, gdy podmiot składający TPR realizował w danym okresie transakcje finansowe (np. pożyczki, gwarancje, poręczenia, uczestnictwo w systemie cash-pooling) bądź transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych. Należy także podkreślić, że w przypadku tych podmiotów, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji dla transakcji krajowych (a które również mogą być zobligowane do złożenia TPR – tutaj przeczytasz więcej o tym, kto i kiedy musi to zrobić), informacje przekazywane do fiskusa obejmować będą ograniczony zakres danych.

Jak fiskus wykorzysta dane otrzymane w TPR

Informacje i dane przekazywane w TPR będą wykorzystywane do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych, a także innych analiz ekonomicznych i statystycznych, co zapisano wprost w ustawach CIT i PIT. To z kolei oznacza, że – w połączeniu z poziomem szczegółowości tych danych oraz wystandaryzowanym formatem, w jakim będą przekazywane – polska administracja skarbowa będzie miała znacznie ułatwione zadanie w zakresie precyzyjnego identyfikowania podmiotów (lub nawet wybranych obszarów działalności tych podmiotów), w których może dochodzić do zaniżenia dochodu do opodatkowania. Skutkiem tego mogą być efektywniejsze, nakierowane na konkretny obszar, kontrole w zakresie cen transferowych.

Warto zauważyć, iż polska administracja skarbowa podejmuje już odpowiednie działania mające na celu lepsze przygotowanie się do wykorzystania danych, jakie będą spływać w ramach przekazywanych TPR – wzmocnienie potencjału analitycznego, w tym opracowanie narzędzia do generowania analiz na podstawie danych z TPR oraz stworzenie odpowiednio ustrukturyzowanej bazy danych, znalazły się wśród celów przyjętych do realizacji w ramach planu działalności Ministra Finansów na 2020 rok.

Jeśli obawiasz się kontroli podatkowej i chcesz się do niej lepiej przygotować lub po prostu chcesz na bieżąco ograniczać ryzyko w zakresie cen transferowych związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością – tutaj przeczytasz o tym, jak możesz to zrobić.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej