Tajemnica przedsiębiorstwa a obowiązek publikacji strategii podatkowej

Udostępnianie wewnętrznych informacji o firmie może budzić obawy o ochronę newralgicznych danych tajemnic przedsiębiorstwa. Już niedługo niektórzy podatnicy będą musieli podawać do wiadomości publicznej informacje o realizowanej strategii podatkowej. Przedsiębiorca będzie musiał ocenić, które informacje powinien opublikować.
Kategoria

Strategia podatkowa

Tematyka

, , , , , ,

Data publikacji

01 lipca, 2021

Obowiązek publikacji strategii – co się zmieniło od 2021 r.?

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy w zakresie publikacji informacji o realizowanych strategiach podatkowych. Nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczy dużych przedsiębiorstw o przychodach przekraczających 50 mln EUR, podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.

Zobowiązane podmioty muszą sporządzić stosowny raport i opublikować go na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, pod groźbą kary pieniężnej do 250 000 zł.

Jaki jest cel nowych przepisów?

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o CIT wskazano, że nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie transparentności podatkowej przedsiębiorców odgrywających istotną rolę na rynku. Dane będą jednocześnie służyć organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach.

Tajemnica przedsiębiorstwa a nowy obowiązek informacyjny

Katalog informacji podlegających obowiązkowi publikacyjnemu w ramach informacji o strategii podatkowej jest katalogiem otwartym. Ustawa wymienia jako konieczne elementy:

  • ogólne informacje o stosowanych procesach i procedurach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • informacje o realizacji obowiązków podatkowych i przekazanych schematach podatkowych,
  • informacje szczegółowe o transakcjach z podmiotami powiązanymi, przeprowadzanych lub planowanych restrukturyzacjach, złożonych wnioskach o wydanie informacji lub interpretacji podatkowych i informacji o rozliczeniach w rajach podatkowych.

Podatnicy powinni sami ocenić, czy występują wszelkie dodatkowe informację, które powinny się znaleźć w informacji o strategii podatkowej za dany rok.

Czy dane wrażliwe również muszą być opublikowane?

Dla konkurentów przedsiębiorstwa wiele ze wspomnianych kategorii informacji może stanowić cenne źródło informacji i być wykorzystanych w walce konkurencyjnej.  Ustawodawca przewidział jednak możliwość ograniczenia publikacji danych szczególnie wrażliwych. W art. 27c ust. 2 zawarto zapis pozwalający na wyłączenie z zakresu podawanych informacji tajemnic handlowych, przemysłowych, zawodowych lub informacji o procesie produkcyjnym. Powyższe pojęcia są jednak nieostre, a ich dokładny zakres może być przedmiotem dyskusji i w efekcie może prowadzić do ewentualnych sporów z organami podatkowymi. W każdym razie przy sporządzaniu informacji o strategii podatkowej przedsiębiorca powinien uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności

Jakich informacji nie trzeba publikować?

Ustawodawca tworząc katalog wyłączeń nie sprecyzował sposobu rozumienia użytych pojęć. Z pomocą przyjść może w tym przypadku ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która w art. 11. ust. 2. wskazuje trzy przesłanki uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa:

  • poufność informacji,
  • wartość gospodarcza informacji,
  • podejmowanie działań mających na celu utrzymanie informacji w poufności.

Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się we wspomnianym akcie prawnym informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa. Można zatem domniemywać, że wyliczenie informacji podlegających wyłączeniu z obowiązku publikacyjnego w ramach przepisów o strategiach podatkowych nie w pełni pokrywa się z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa i zostało użyte celowo. W wielu przypadkach niezbędne może się okazać wykonanie analizy mającej na celu potwierdzenie możliwość objęcia określonych danych tajemnicą.

Obowiązek publikacji strategii – szanse i zagrożenia dla firmy

Tworzenie i publikowanie sprawozdania na temat strategii podatkowej wiąże się oczywiście z koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu na przeanalizowanie procesów i procedur oraz wskazanie odpowiednich informacji. Oprócz wspomnianego zagrożenia związanego z ujawnianiem newralgicznych danych, sporządzenie raportu na temat strategii podatkowej może jednak przynieść pewne korzyści samemu przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej przepisy dotyczące strategii podatkowej, ich publikacja ma pozytywnie wpłynąć na społeczną odpowiedzialność biznesu w dobie wzrastającej świadomości obywatelskiej. Sporządzenie informacji o strategii podatkowej może ponadto przyczynić się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa, dzięki zidentyfikowaniu obszarów ryzyka podatkowego i procedur możliwych do usprawnienia w czasie przeprowadzanego wewnętrznie przeglądu obszarów podatkowych.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia...

Dowiedz się więcej