Czym jest i co zawiera strategia podatkowa?

Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy ustanawiające konieczność sporządzania i publikacji informacji o strategiach podatkowych realizowanych przez określone grupy podatników. Wyjaśniamy kto i w jaki sposób musi dopełnić nowego obowiązku oraz jakie dane należy ujawnić.
Kategoria

Strategia podatkowa

Tematyka

, , , , , ,

Data publikacji

01 lipca, 2021

Co to jest strategia podatkowa przedsiębiorstwa?

Nowelizacja ustawy o CIT z 28 listopada 2020 roku wprowadziła dotychczas nieistniejący obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez przedsiębiorcę strategii podatkowej. Ustawodawca kreując nowy wymóg powoływał się przede wszystkim na doświadczenia Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązek publikowania tzw. tax strategy dla dużych podatników funkcjonuje już od kilku lat.

W uzasadnieniu do polskiej ustawy wskazano, że nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie transparentności podatkowej przedsiębiorców odgrywających istotną rolę na rynku. Dane będą jednocześnie służyć organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach. Nowy wymóg dotyczy konkretnie trzech grup podmiotów:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w danym roku podatkowym;
  • podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość przychodów);
  • spółek nieruchomościowych (bez względu na wielkość przychodów).

Ostatnia kategoria podmiotów powstała w polskim prawie podatkowym dopiero z początkiem 2021 roku. Zgodnie z ustawową definicją spółki nieruchomościowe to podmioty, u których co najmniej połowę wartości aktywów stanowią nieruchomości i których łączna wartość przekracza 10 mln zł.

Jakie dokładnie informacje musi zawierać dokument?

Pod pojęciem strategii podatkowej można rozumieć zbiór informacji o działaniach podatnika w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i wewnętrznych procedurach związanych z tymi kwestiami. Wprowadzone przepisy nie wskazują jednak dokładnie, co to jest strategia podatkowa. W znowelizowane ustawie o CIT wskazano natomiast elementy, jakie powinna zawierać informacja o takiej strategii:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach w zakresie wykonywania i zapewniania prawidłowości wykonania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • informacje o realizacji obowiązków podatkowych oraz przekazanych schematach podatkowych (MDR);
  • informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  • informacje o działaniach restrukturyzacyjnych (podejmowanych lub planowanych) mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych;
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji i informacji w zakresie podatków i prawa podatkowego przez organy podatkowe;
  • informacje dotyczące rozliczeń podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Zgodnie z ustawą sprawozdanie na temat strategii podatkowej przedsiębiorstwa powinno uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności. Katalog informacji podlegających obowiązkowi publikacyjnemu jest katalogiem otwartym. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatnicy powinni sami ocenić, czy występują wszelkie dodatkowe dane i informacje, które są istotne i powinny zostać opublikowane.

Gdzie i w jakiej formie opublikować raport?

Ustawa jasno wskazuje, że podatnik powinien podać do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej i informując o tym fakcie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego środkami komunikacji elektronicznej. Taki raport powinien zostać opublikowany w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Ustawa wprowadzająca do prawa podatkowego nowy obowiązek sprawozdawczy nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, dlatego zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, oznaczałoby to konieczność publikacji informacji na stronie internetowej w terminie do 31 grudnia 2021 r. W mediach pojawiły się jednak doniesienia, zgodnie z którymi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii miałoby zaproponować przesunięcie tego terminu o rok w ramach projektowanej „tarczy prawnej”.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie raportowania o strategii podatkowej grozi karą pieniężną w wysokości do 250 000 zł. Dodatkowe sankcje karne i karno-skarbowe za zaniechanie mogą również dotknąć osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia...

Dowiedz się więcej