KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Księgowość w przedsiębiorstwie Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych


Utrata wartości aktywów w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W związku trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spółki powinny ocenić, czy na jej skutek doszło do utraty wartości posiadanych aktywów. Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc.

  Dlaczego to ważne?

  Przy sporządzeniu sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze (zarówno roczne i śródroczne) kończące się 31 marca 2020 roku lub po tym dniu, zdarzenia związane z pandemią koronowirusa SARS-Cov-2 należy uznać za zdarzenia wymagające dokonania korekt, czyli takie, które winny być uwzględnione przy wycenie aktywów i zobowiązań.

  Oczekujemy, że szacunki przyszłych przepływów pieniężnych i zysków spółek podlegać będą korektom w wyniku trwającej pandemii. Spółki powinny zatem ocenić, czy zdarzenia związane z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 mogły doprowadzić do utraty wartości posiadanych aktywów. MSR 36 „Utrata wartości aktywów” wymaga przeprowadzenia testu na utratę wartości co najmniej raz do roku oraz zawsze gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów bądź odpowiedniego ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

  Wydaje się oczywiste, że wskutek obecnych wydarzeń konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych testów pod kątem utraty wartości aktywów już w pierwszym śródrocznym okresie 2020 roku.

  Co możemy zaoferować Twojej firmie?

  • Wsparcie w analizie wpływu pandemii na przepływy poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne (ang. cash-generating units, CGU)
  • Wsparcie w przygotowaniu prognoz finansowych wraz z analizą wrażliwości możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji makroekonomicznej
  • Analizę wpływu pandemii na wartość biznesu
  • Przygotowanie kompleksowych testów na utratę wartości
  • Przegląd istniejących testów na utratę wartości
  • Wsparcie w rozmowach z biegłym rewidentem
  • Wsparcie z rozmowach z regulatorem (np. KNF)

  Co podlega testom pod kątem utraty wartości?

  icon

  Wartość firmy

  icon

  Wartości niematerialne i prawne

  icon

  Rzeczowe aktywa trwałe

  icon

  Udziały / akcje w innych podmiotach wyceniane w cenie nabycia

  icon

  Nieruchomości inwestycyjne wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia

  Co może mieć wpływ na szacunki przyszłych przepływów pieniężnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2?

  • Zamknięcie rynków zbytu
  • Spadek popytu
  • Niedostępność pracowników lub podwykonawców
  • Ograniczenie zdolności współpracy ze strony dotychczasowych kontrahentów
  • Ograniczenia działalności wynikające z nadzwyczajnych przepisów prawa
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko płynnościowe
  • Ogólna niepewność na rynkach finansowych

  Wpływ pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 na sprawozdania finansowe wydaje się być nieunikniony, w szczególności pod kątem potencjalnej utraty wartości. Dlatego też kluczowe wydaje się być jak najszybsze zidentyfikowanie i kwantyfikacja tego wpływu w możliwie jak najkrótszym czasie.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Utrata wartości aktywów w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas