Taksonomia UE – wsparcie KPMG

W ramach Taksonomii UE zostały nakreślone najważniejsze zadania w celu realizacji planu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Już od początku 2022 roku przedsiębiorstwa będą zobowiązane złożyć pierwsze raporty niefinansowe ze swojej działalności.
Taksonomia UE – wsparcie KPMG

W jaki sposób pomagamy?

icon

Przeprowadzamy dla Spółki pierwszą identyfikację, czy i w jakim stopniu prowadzona przez Spółkę bieżąca działalność gospodarcza i realizowane projekty inwestycyjne są objęte zakresem Taksonomii oraz zgodne z Taksonomią

icon

Opracowujemy wytyczne dla pracowników Spółki dot. procesu okresowej weryfikacji, czy i w jakim stopniu prowadzona przez Spółkę działalność jest objęta zakresem Taksonomii oraz zgodna z Taksonomią (wraz z mapami procesu)

icon

Opracowujemy rekomendacje zmian do planu kont Spółki w taki sposób, aby możliwe było bieżące oznaczanie przychodów, kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych objętych zakresem Taksonomii i zgodnych z Taksonomią (np. na subkontach)

icon

Udostępniamy narzędzie Taxonomy Tool, które wspiera proces identyfikacji działalności objętej zakresem i zgodnej z Taksonomią oraz automatyzuje przygotowywanie ujawnień ilościowych

icon

Kompleksowo wspieramy w opracowaniu ujawnień ilościowych i jakościowych według rozporządzenia delegowanego do Taksonomii oraz Corporate Sustainability Reporting Directive

Taxonomy Tool –  poznaj nasze narzędzie

Taxonomy Tool to innowacyjne narzędzie, które usprawnia proces identyfikacji obszarów działalności Spółki, które są objęte zakresem Taksonomii oraz ułatwia raportowanie i automatyczne generowanie ujawnień. Taxonomy Tool to:

 • Zestaw praktycznych pytań pozwalających na identyfikację działalności Spółki objętej zakresem Taksonomii i zgodnej z Taksonomią
 • Automatyczne generowanie tabelarycznych ujawnień według szablonów regulacyjnych
 • Zautomatyzowane i przejrzyste raportowanie zarządcze – dashboardy w narzędziu oraz interaktywne dashboardy Power BI
 • Parametryzacja planu kont identyfikujących pozycje zgodne z Taksonomią oraz możliwość importu zapisów księgowych dot. przychodów
 • Audit Trail – możliwość dołączania do narzędzia dokumentacji potwierdzającej ocenę zgodności z Taksonomią i podgląd historii zmian wprowadzanych przez użytkowników

Co to jest Taksonomia UE i kogo obowiązuje?

To system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jej ogólne ramy zostały nakreślone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w czerwcu 2020 roku.

System klasyfikacji jest kierowany bezpośrednio do:

 • państw członkowskich UE,
 • uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe oraz
 • spółek finansowych i niefinansowych objętych obowiązkiem raportowania pozafinansowego, tj. objętych zakresem dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive), a docelowo objętych zakresem dyrektywy CSRD (Corporate Social Reporting Directive). NFRD dotyczy obecnie dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników. CRSD będzie dotyczyć wszystkich spółek notowanych na giełdzie z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw oraz wszystkich dużych firm spełniających co najmniej dwa spośród kryteriów: suma bilansowa min. 20 mln EUR, obrót min. 40 mln EUR, średnia liczba pracowników w okresie obrotowym co najmniej 250.

Jak sformułowane są kryteria zgodności z Taksonomią?

Zgodnie z rozporządzeniem ws. taksonomii UE, aby działalność gospodarcza mogła zostać zakwalifikowana jako zrównoważona, będzie musiała spełnić następujące wymagania:

 • zapewnić znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych:
  • łagodzenie skutków zmian klimatu,
  • dostosowanie do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
  • ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów;
 • nie powodować znaczących szkód dla żadnego z powyższych celów środowiskowych;
 • spełniać techniczne kryteria kwalifikacji;
 • zapewniać minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Wymogi ujawnieniowe dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać nowych wymogów i złożyć pierwsze raporty już od początku 2022 roku.

 • Od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwa ujawniają wyłącznie:
  • udział procentowy działalności gospodarczej objętej zakresem Taksonomii i działalności gospodarczej poza zakresem Taksonomii (tylko na bazie PKD) w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych
  • informacje jakościowe
 • Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorstwa ujawniają wszystkie informacje ilościowe wymagane przez Załączniki do rozporządzenia delegowanego (w tym m.in. udział procentowy działalności gospodarczej zgodnej z Taksonomią – tj. zrównoważonej środowiskowo – w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych w wielu przekrojach prezentacyjnych).

 

Taksonomia UE – wsparcie KPMG - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną