KPMG
4 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Księgowość w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych


Sprawozdawczość finansowa emitentów – wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpływa na otaczającą nas rzeczywistość w sposób dotąd niespotykany. Firmy mierzą się z licznymi problemami, na które najczęściej nie były przygotowane. Jednym z wyzwań będzie sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok, które pozwoli odbiorcom zrozumieć zarówno ilościowy jak i jakościwy wpływ pandemii na dany podmiot.

  Wpływ pandemii na sporządzanie sprawozdań finansowych

  W sprawozdaniach finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 marca 2021 r., czy też 30 czerwca 2021 r. zdarzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy uznać za zdarzenia korygujące, czyli takie, które mają wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań.

  Oczekujemy, że skutki działań podejmowanych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały przełożenie na długookresowe szacunki przyszłych przepływów pieniężnych i wyników finansowych. W przypadku jednostek działających w sektorach najmocniej eksponowanych na negatywny wpływ pandemii, może pojawić się niepewność dotycząca możliwości kontynuowania działalności.Wpływ pandemii to zatem nie tylko przejściowe i ujmowane na bieżąco zmniejszenie przychodów lub dodatkowe koszty działalności, ale też konieczność oceny utraty wartości poszczególnych składników aktywów, analiza dotrzymywania warunków umów kredytowych lub obligacji, czy też zmiany w zarządzaniu płynnością finansową.

  Wpływ pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 na dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym wydaje się być nieunikniony, w szczególności pod kątem potencjalnej utraty wartości. Oprócz konieczności dokonania kwantyfikacji wpływu pandemii na wycenę aktywów i zobowiązań oraz na wyniki okresu, emitenci powinni zawrzeć w sprawozdaniu finansowym odpowiednie ujawnienia, które pozwolą odbiorcom sprawozdania zrozumieć jaki wpływ (ilościowy i jakościowy) pandemia ma na dany podmiot.

  Co możemy zaoferować Twojej firmie?

  icon

  Wsparcie w identyfikacji ujawnień niezbędnych do ujęcia w sprawozdaniach śródrocznych w związku z pandemią SARS-CoV-2

  icon

  Wsparcie w przygotowaniu powyższych ujawnień (kwantyfikacja, opisy)

  icon

  Wsparcie w rozmowach z audytorem na temat przyjętego zakresu ujawnień

  icon

  Wsparcie w rozmowach z regulatorem (np. KNF)

  Dlaczego to ważne?

  Jednym z głównych wymogów MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa jest to, aby sprawozdanie śródroczne zawierało wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia zmian, jakie zaszły od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. Przełożenie tego wymogu na sprawozdanie wymaga osądu i nakładu pracy sporządzających sprawozdania: dobór ujawnień i ich prezentacja, przygotowanie danych liczbowych, zakres informacji opisowych, nadanie odpowiedniej wagi informacjom istotnym, etc. Należy w tym wszystkim również pamiętać o tym, że celem sprawozdawczości finansowej jest nie tylko zgodność z przepisami, ale również efektywna komunikacja z użytkownikami sprawozdań finansowych.

  Testy na utratę wartości

  Zgodnie z wymogami MSSF, składniki aktywów podlegają testowaniu pod kątem utraty wartości w razie wystąpienia przesłanek takiej utraty. Niezależnie od tego, że wszystkie podmioty były zobowiązane przeprowadzić analizę wystąpienia przesłanek utraty wartości, jak również obowiązkowo przeprowadzić testy dla wybranych składników aktywów na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego za 2020 r., to obecnie obserwowana gwałtowna zmiana otoczenia mikro- i makroekonomicznego może stanowić nową przesłankę utraty wartości składników aktywów. Emitenci powinni przeanalizować, które składniki aktywów wymagają przeprowadzenia dodatkowych testów nawet na potrzeby sporządzenia sprawozdania za pierwszy kwartał 2020 r.

  Konieczne może być testowanie składników aktywów, dla których nie identyfikowano przesłanek przez kilka ostatnich lat i/lub dokonanie weryfikacji parametrów wykorzystywanych w dotychczasowych testach. W niektórych przypadkach przyjęcie wiarygodnych parametrów może być na razie niemożliwe – wówczas wskazane jest przedstawienie rozszerzonej analizy wrażliwości dotychczasowych testów na zmiany parametrów.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Sprawozdawczość finansowa emitentów – wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zachęty B+R w dobie pandemii

   Zmniejszony popyt i zaburzone łańcuchy dostaw utrudniają bieżącą działalność firmy oraz zapewnienie...

   Dowiedz się więcej

   Poprawa płynności finansowej w podatkach

   W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas