KPMG
4 min. czytania

Księgowość w przedsiębiorstwie


Sprawozdawczość finansowa emitentów – wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpływa na otaczającą nas rzeczywistość w sposób dotąd niespotykany. Firmy mierzą się z licznymi problemami, na które najczęściej nie były przygotowane. Jednym z wyzwań będzie sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok, które pozwoli odbiorcom zrozumieć zarówno ilościowy jak i jakościwy wpływ pandemii na dany podmiot.

  Wpływ pandemii na sporządzanie sprawozdań finansowych

  W sprawozdaniach finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 marca 2021 r., czy też 30 czerwca 2021 r. zdarzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy uznać za zdarzenia korygujące, czyli takie, które mają wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań.

  Oczekujemy, że skutki działań podejmowanych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały przełożenie na długookresowe szacunki przyszłych przepływów pieniężnych i wyników finansowych. W przypadku jednostek działających w sektorach najmocniej eksponowanych na negatywny wpływ pandemii, może pojawić się niepewność dotycząca możliwości kontynuowania działalności.Wpływ pandemii to zatem nie tylko przejściowe i ujmowane na bieżąco zmniejszenie przychodów lub dodatkowe koszty działalności, ale też konieczność oceny utraty wartości poszczególnych składników aktywów, analiza dotrzymywania warunków umów kredytowych lub obligacji, czy też zmiany w zarządzaniu płynnością finansową.

  Wpływ pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 na dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym wydaje się być nieunikniony, w szczególności pod kątem potencjalnej utraty wartości. Oprócz konieczności dokonania kwantyfikacji wpływu pandemii na wycenę aktywów i zobowiązań oraz na wyniki okresu, emitenci powinni zawrzeć w sprawozdaniu finansowym odpowiednie ujawnienia, które pozwolą odbiorcom sprawozdania zrozumieć jaki wpływ (ilościowy i jakościowy) pandemia ma na dany podmiot.

  Co możemy zaoferować Twojej firmie?

  icon

  Wsparcie w identyfikacji ujawnień niezbędnych do ujęcia w sprawozdaniach śródrocznych w związku z pandemią SARS-CoV-2

  icon

  Wsparcie w przygotowaniu powyższych ujawnień (kwantyfikacja, opisy)

  icon

  Wsparcie w rozmowach z audytorem na temat przyjętego zakresu ujawnień

  icon

  Wsparcie w rozmowach z regulatorem (np. KNF)

  Dlaczego to ważne?

  Jednym z głównych wymogów MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa jest to, aby sprawozdanie śródroczne zawierało wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia zmian, jakie zaszły od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. Przełożenie tego wymogu na sprawozdanie wymaga osądu i nakładu pracy sporządzających sprawozdania: dobór ujawnień i ich prezentacja, przygotowanie danych liczbowych, zakres informacji opisowych, nadanie odpowiedniej wagi informacjom istotnym, etc. Należy w tym wszystkim również pamiętać o tym, że celem sprawozdawczości finansowej jest nie tylko zgodność z przepisami, ale również efektywna komunikacja z użytkownikami sprawozdań finansowych.

  Testy na utratę wartości

  Zgodnie z wymogami MSSF, składniki aktywów podlegają testowaniu pod kątem utraty wartości w razie wystąpienia przesłanek takiej utraty. Niezależnie od tego, że wszystkie podmioty były zobowiązane przeprowadzić analizę wystąpienia przesłanek utraty wartości, jak również obowiązkowo przeprowadzić testy dla wybranych składników aktywów na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego za 2020 r., to obecnie obserwowana gwałtowna zmiana otoczenia mikro- i makroekonomicznego może stanowić nową przesłankę utraty wartości składników aktywów. Emitenci powinni przeanalizować, które składniki aktywów wymagają przeprowadzenia dodatkowych testów nawet na potrzeby sporządzenia sprawozdania za pierwszy kwartał 2020 r.

  Konieczne może być testowanie składników aktywów, dla których nie identyfikowano przesłanek przez kilka ostatnich lat i/lub dokonanie weryfikacji parametrów wykorzystywanych w dotychczasowych testach. W niektórych przypadkach przyjęcie wiarygodnych parametrów może być na razie niemożliwe – wówczas wskazane jest przedstawienie rozszerzonej analizy wrażliwości dotychczasowych testów na zmiany parametrów.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Sprawozdawczość finansowa emitentów – wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samolot.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zachęty B+R w dobie pandemii

   Zmniejszony popyt i zaburzone łańcuchy dostaw utrudniają bieżącą działalność firmy oraz zapewnienie...

   Dowiedz się więcej

   Poprawa płynności finansowej w podatkach

   W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas