Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego Ładu. Program przewiduje szereg zmian w systemie podatkowym, które będą miały skutki zarówno dla pracodawców, jak i osób indywidualnych.
Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

Kogo  będą dotyczyć zmiany?

Program przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w ramach systemu podatkowego, które będą miały skutki dla niemalże wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym pracowników oraz osób samozatrudnionych, wspólników spółek osobowych, a także osób wykonujących obowiązki na podstawie powołania czy umów cywilnoprawnych.

Założenia Polskiego Ładu

Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem stycznia 2022 roku.

Najważniejsze zmiany to:

icon

podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
Zmiany mogą spowodować obniżenie wynagrodzeń netto pracowników, nawet przy założeniu, że podatnicy będą korzystać z kwoty wolnej w pełnej wysokości – 30 tys. zł. Kwota wolna ma zastosowanie wyłączenie u podatników stosujących skalę podatkową 17% / 32%.

icon

podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł;
Zmiana znajdzie zastosowanie wyłącznie w stosunku do dochodów podlegających opodatkowaniu PIT z zastosowaniem skali podatkowej, czyli głównie dochodów ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej. Zapowiedziano także wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy w przedziale 70-130 tys. zł – której szczegóły nie zostały na razie zaprezentowane.

icon

likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej u przedsiębiorców;
Osoby prowadzące działalność gospodarczą po zmianie będą odprowadzać składkę zdrowotną naliczaną proporcjonalnie do osiąganego dochodu według stawki 9 proc., bez możliwości odliczenia jej od podatku.

icon

likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Zmianą skutkującą zwiększeniem łącznych obciążeń podatkowych i składkowych będzie likwidacja odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Składka ta wynosi obecnie w przypadku dochodów z umowy o pracę 9 proc. podstawy jej wymiaru, a 7,75 proc. tej składki podlega odliczeniu od podatku. Po zmianie, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.

OBECNIE
POLSKI ŁAD
Próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatek jest obliczany według stawki 32%, wynosi 85 528 zł.
Próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatek jest obliczany według stawki 32%, ma wynieść 120 tys. zł.
Kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł. Kwota wolna od podatku jest ustalana w sposób degresywny w zależności od wysokości dochodu. Po przekroczeniu progu dochodowego w wysokości 127 tys. zł podatnik nie korzysta z kwoty wolnej.
Kwota wolna od podatku ma wynieść 30 tys. zł. Nie ma obecnie pewności do utrzymania mechanizmu degresywności kwoty wolnej.
Składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki podlega odliczeniu od podatku.
Składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki nie będzie podlegać odliczeniu od podatku.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku włącznie z wypłatami z zysku i jest to 5 656,51 zł.
Podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie się ustalać w zależności od wysokości dochodu. Wysokość składki nalicza się według stawki 9%.

Jak KPMG może pomóc?

Zespół naszych specjalistów na bieżąco monitoruje propozycje rozwiązań prawnych dotyczących Polskiego Ładu i opracowuje rozwiązania wspierające podatników w zakresie przygotowania się do planowanych zmian.

 1. Weryfikujemy i opiniujemy wdrażane regulacje prawne, w tym projekty ustaw realizujących założenia przewidziane w ramach Polskiego Ładu.
 2. Przeprowadzamy przeglądy istniejących struktur wynagrodzeń pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów, osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.
 3. Wspieramy w zakresie rozliczeń wspólników spółek osobowych transparentnych podatkowo, a także spółek osobowych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
 4. Przygotowujemy symulacje porównawcze w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia netto dla poszczególnych form zatrudnienia w oparciu o założenia Polskiego Ładu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych narzędzi.
 5. Opracowujemy rekomendacje w zakresie zmian struktur wynagradzania mających na celu dostosowanie obecnych rozwiązań i przygotowanie się na zmiany przepisów.
 6. Wspieramy w zakresie wdrażania zmian w strukturze wynagradzania i zatrudnienia, np. przygotowywanie dokumentów, w tym regulaminów, umów i aneksów.
 7. Pomagamy w oszacowaniu potencjalnego ryzyka związanego z wdrażaniem zmian w strukturze wynagradzania.
 8. Oferujemy bieżące usługi prawne i podatkowe we wszystkich sprawach związanych z wdrożoną strukturą wynagradzania.

Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną