Jak ograniczyć ryzyko w obszarze cen transferowych?

Nowy format raportowania o cenach transferowych daje fiskusowi wgląd w szerszy zestaw danych i zwiększa tym samym ryzyko kontroli. Aby uniknąć błędów skutkujących wysokimi sankcjami, podatnicy powinni wprowadzić odpowiednie procedury i mechanizmy.
Kategoria
Tematyka

Data publikacji

09 września, 2020

Do obowiązków podmiotów powiązanych należy nie tylko ustalanie cen transferowych na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, ale również wypełnianie określonych obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Szeroki zakres obowiązków nałożonych przez ustawodawcę sprawia, że prowadzenie działalności w ramach grup kapitałowych wymaga podejmowania odpowiednich działań, mających na celu ograniczenie ryzyka w powyższych obszarach. Jakimi narzędziami w tym zakresie dysponują podatnicy?

Dokumentacja cen transferowych

Najważniejszym instrumentem służącym ograniczeniu ryzyka w obszarze cen transferowych jest prawidłowo i terminowo sporządzona dokumentacja cen transferowych. Wypełnienie przez podatnika obowiązków dokumentacyjnych pozwala nie tylko na ograniczenie ryzyka określenia dochodu (straty) podatnika przez organ podatkowy, ale również chroni przed sankcjami karnoskarbowymi, związanymi ze składaniem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Istotne jest przy tym, aby dokumentacja zawierała wszystkie elementy formalne, wymagane przepisami ustaw o CIT i PIT oraz opisywała faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji oraz zachowanie jej stron.

Stosowanie polityk i procedur w obszarze cen transferowych

W prawidłowym wypełnieniu obowiązków pomocne może się okazać przyjęcie i stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, określającej m.in. mechanizmy ustalania i weryfikowania warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Opisanie zasad stosowanych w ramach rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi pozwala na zachowanie spójnego podejścia oraz ułatwia planowanie związane z ustalaniem warunków transakcji realizowanych w przyszłości.

Z kolei opracowanie wewnętrznych procedur odnoszących się do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych może pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego z niewypełnieniem powyższych obowiązków w ustawowym terminie. Ponadto, procedura może określać również zasady zbierania i archiwizowania dowodów otrzymania świadczeń od podmiotów powiązanych.

Okresowe przeglądy

Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych mogą sprawiać, że stosowane przez podatników do tej pory mechanizmy ograniczania ryzyka mogą okazać się niewystarczające. Jednym z nowych obszarów ryzyka są przepisy dotyczące warunków stosowania korekt cen transferowych, które razem z wymogiem składania informacji TPR, powodują, że najbardziej optymalnym momentem na przeanalizowanie warunków rozliczeń oraz potencjalne dostosowanie ich warunków są miesiące poprzedzające złożenie zeznania podatkowego za dany rok. Jednocześnie, procedury oraz mechanizmy stosowane przez podatników do tej pory mogą nie adresować ryzyka związanego z powyższym obszarem. Ponadto, zmiany w przepisach wymuszają również przeprowadzanie analiz warunków transakcji, które w poprzednich latach u danego podatnika mogły nie być objęte obowiązkiem dokumentacyjnym (np. w przypadku poręczeń).

Odpowiedzią na obszary ryzyka wynikające z dynamiki zmian w przepisach podatkowych może być przeprowadzenie lub zlecenie przeprowadzenia przeglądu warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, mającego na celu identyfikację  i ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem nowych przepisów w zakresie cen transferowych.

Inne możliwości

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi mogą korzystać również z innych narzędzi, pozwalających na ograniczenie ryzyka w obszarze cen transferowych. Szczególnym rodzajem takiego narzędzia są uprzednie porozumienia cenowe (ang. Advance Pricing Agreement – „APA”). APA jest decyzją wydaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Porozumienie w tym zakresie może zostać zawarte z polską administracją podatkową (tzw. jednostronne uprzednie porozumienie cenowe) lub również pomiędzy administracjami podatkowymi innych państw (tzw. dwustronne lub wielostronne porozumienie). Uzyskanie decyzji chroni podatnika w okresie jej obowiązywania przed określeniem jego dochodu (straty) przez organy podatkowe oraz zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych (w odniesieniu do transakcji będącej przedmiotem decyzji).

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej